Spokojnych świąt!

Temat: Przekład Księgi Psalmów

Wolę przekład Jana Kochanowskiego. Piękna polszczyzna, rymy jak się patrzy, klasyka obowiązkowa.


Ten "obrazek" na okładce to strach na wróble?EMET;
Bodajże w KRzK na nabożeństwie "Nieszpory" śpiewane są parafrazy Psalmów na bazie Przekładu Kochanowskiego.

Oto jedna z pieśni 'nieszporowych' --
" 1. RZEKŁ PAN DO PANA MEGO ŁASKAWYM swym głosem, * Siądź mi przy boku prawym.
2. Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi, * dam za podnóżek pod Twoje nogi.
3. Berło Twej mocy wydam z Syjonu, * świat cały padnie u Twego tronu.
4. A Ty używać będziesz praw swoich, * wśród nieprzyjaciół panując Twoich.
5. Skoro rozpoczniesz Twe panowanie, * przy Tobie lud Twój w jasności stanie.
6. Nim jeszcze zorzy świecić kazałem, * Ciebie z wnętrzności moich wydałem.
7. Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa, * danego nigdy nie cofnie słowa.
8. Ty jesteś kapłan do końca wieka, * według obrządku Melchizedeka.
9. Przy Twej prawicy Pan jest nad pany, * w dzień gniewu swego zetrze tyrany.
10. Sąd swój rozciągnie po całym świecie, * i nieposłuszne narody zgniecie.
11. Pyszną na ziemi głowę poniży, * która mu Jego chwale ubliży.
12. Z mętnej po drodze pić będzie rzeki, * dlatego głowę wzniesie na wieki.
13. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, * Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
14. Jak od początku była, tak i ninie, * i na wiek wieków niechaj zawsze słynie.".

ze strony:
http://www.kuria.gliwice....numer=6&art=620

W oparciu o Psalm 110.


Stephanos, ps. EMET
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=2215Temat: lista na staropolkę
lista tematów przedstawia sie następująco;

1. Najświętsza Panna Maryja w polskiej prozie średniowiecznej
2. Funkcje alegorii w Kronice polskiej Mistrza Wincentego
3. Wzorce parenetyczne w epitalamiach dla Zygmunta Augusta
4. Ze smoczego rodu? Hybrydy i inne związki człeko-zwierzęce w szesnastowiecznych romansach polskich
5. Topika egzordialna elegii I z Tristiów Klemensa Janickiego wobec tradycji. [exordium – wstęp; tradycja wcześniejsza, klasyczna – głównie Owidiusza, ale można uwzględnić i późniejszą]
6. Jezda do Moskwy Jana Kochanowskiego (lub Morska nawigacja do Lubeki Marcina Borzykowskiego) jako hodoeporicon. [opis podróży
7. Jan Kochanowski jako konceptysta.
8. Idea nieśmiertelnej sławy w twórczości M Sępa Szarzyńskiego
9. Alegoria zazdrości jako oręż polityczna w pismach Jana Kochanowskiego, Szymona Szymonowica (flagellum Livoris) i Sebastiana (???? Nie skserowało się) (Victoria Deorum, cap XXVI, XXX)
10. Wizerunek obcego w Diariuszu drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606 Stanisława Niemojewskiego. [można sformułować inny problem badawczy]
11.Bohater epicki w świetle Gofreda Tassa/Kochanowskiego oraz De perfecta poesi M. K. Sarbiewskiego
12. Komizm w romansie Adama Korczyńskiego Wizerunek złocistej przyjaźnią zdrady.
13. Pielgrzymowanie do miłości w Historyji uciesznej o zacnej królewnie Banialuce Hieronima Morsztyna [wydania XVII i XVIII-wieczne]
14.Sposoby tworzenia komizmu w satyrze epoki baroku. (można wybrać jeden przykład lub zrobić przegląd)
15. Czy jest miejsce na nadzieję? Rytmy duchowe Sebastiana Grabowieckiego
16. Topika panegiryczna w listach poetyckich Daniela Naborowskiego
17. Pieść nad Pieśniami w Emblematach Zbigniewa Morsztyna.
18. Topika panegiryczna w Pałacu Leszczyńskim (lub Szczęśliwej moskiewskiej ekspedycji najjaśniejszego Władysława IV) Samuela ze Skrzypny Twardowskiego.
19. Staropolskie przekłady i parafrazy Horacjańskiej epody II Beatu ille…
20. Metaforyka florystyczna barokowej poezji żałobnej.
21. Święta Genowefa w hagiografii i w romansie.
22. Analiza retoryczna wybranego kazania Piotra Skargi z Kazań sejmowych lub Kazań na niedziele i święta.
23. Wiersze dedykacyjne w barokowych cyklach poetyckich – kształt, topika, funkcje.
24. Pojęcie cnoty w twórczości poetyckiej (Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego) i teoretycznej (etyka arystotelesowa) Sebastiana Petrycego z Pilzna
25. Kupido poetów barokowych
26. Miasto – centrum cywilizacji czy gniazdo zepsucia? Obraz miasta w literaturze staropolskiej
27. Muza pocieszycielka – funkcja konsolacyjna literatury w pismach poetów renesansu i/lub baroku
28. Stemmata w Epigramatach M. K. Sarbiewskiego [wiersze na herby]
29. Wacława Potockiego treny na śmierć syna Stefana wobec tradycji epicedialnej.
Źródło: pijmywino.fora.pl/a/a,5.html


Temat: Kulturotwórcza rola Biblii
Biblia stanowiła nie tylko świętą księgę religii chrześcijańskiej. Równocześnie bowiem odegrała ważną rolę jako jeden z wyznaczników określających normy zachowań międzyludzkich, nie tylko w stosunku do chrześcijan. Wiele innych religii swe zasady oparło na przykazaniach Dekalogu.

Dla wielu twórców Biblia stanowiła źródło odwołań i inspiracji. Do dziś Księga ta pozostaje nieprzebraną skarbnicą wzorców osobowych, postaw, fabuł, anegdot, wątków i motywów, symboli i metafizycznych odniesień. Do Biblii sięgali praktycznie wszyscy wielcy malarze, pisarze, kompozytorzy i filozofowie. Motywy biblijne utrwaliły się nie tylko w sztuce. Również język codzienny pełen jest zwrotów i sformułowań, które wywodzą się właśnie z Biblii. Przykładami mogą być np. "Sodoma i Gomora", "owoc zakazany" czy "trąby jerychońskie".

Wielu twórców nie odwoływało się wyłącznie do motywów biblijnych, lecz sięgało także do biblijnego stylu. W swoich utworach naśladowali oni (lub próbowali naśladować) formę wypowiedzi typową dla Biblii. Wśród stylizacji biblijnego języka wyróżnić możemy cztery rodzaje:

- pastisz, czyli dokładne naśladowanie stylu;

- parafrazę, swobodną przeróbkę, zachowującą jednak właściwości gatunkowe;

- trawestację, czyli wyraźne obniżenie stylu w porównaniu z oryginałem;

- parodię, posługującą się kontrastowym zestawieniem wysokiego stylu z niskim tematem (itp.), mającą na celu ośmieszenie dzieła;

Nie można też nie docenić znaczenia Biblii dla rozwoju języków ojczystych. Po okresie reformacji większość dopiero formujących się państw i religii podejmowała próby tłumaczenia świętej Księgi na język ojczysty. Wymuszało to na tłumaczach konieczność poszukiwania lub tworzenia nowych zwrotów, jak najwierniej oddających treść oryginału.

a.) Związek Biblii ze sztukami plastycznymi:

- Michał Anioł ("Madonna na schodach", "Mojżesz", "Dawid", "Święta rodzina", "Madonna z Brugi", "Sąd ostateczny", "Stworzenie Adama")
- L. da Vinci ("Ostatnia wieczerza", "Św. Jan Chrzciciel")
- Rafael ("Madonna sykstyńska", "Madonna w zieleni", "Madonna del Granduca", "Madonna della Sedia")
- R. van der Weyden ("Zwiastowanie")
- C. Slater ("popiersie Chrystusa")
- A. Brodowski ("Gniew Saula na Dawida")
- Q. Massys ("Madonna z dzieciątkiem i barankiem")
- A. Pazzo ("Apoteoza św. Ignacego")
- Caravaggio ("Nawrócenie św. Pawła")
- Durer ("Czterech jeźdźców Apokalipsy")
- M. Nithardt ("Ukrzyżowanie")
- G. Bellini ("Madonna z dzieciątkiem")
- A. Rublow ("Święta trójca")
- Martini ("Zwiastowanie","Chrystus niosący krzyż")
- K. Witz ("Ukrzyżowanie")
- B. E. Murillo ("Narodziny dzieciątka")
- F. Cossa ("Zwiastowanie Marii")
- M. F. Brojof ("Statua św. Jana Niepomucena")
- C. de Coter (Ołtarz"Ukrzyżowanie")
- W. Stwosz (Ołtarz w kościele Mariackim w Krakowie)
- Bazylika św. Piotra
- "Madonna z dzieciątkiem"
- "Ucieczka do Egiptu"
- "Wizja św. Hieronima"
- "Adam i Ewa"
- "Samson odpierający Filistynów"
- "Dobry pasterz"
- "Nawiedzenie Elżbiety"
- "Bóg i Adam"

b.) Związek Biblii z literaturą:
- "Bogurodzica"
- Jan Kochanowski ("Treny", "Pieśni", tłumaczenie "Psalmów Dawidowych")
- M. Sęp - Szarzyński ("O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem")
- P. Skarga ("Kazania sejmowe")
- D. Naborowski (wiersze, m.in:"Marność", "Krótkość żywota")
- A. Mickiewicz (" Księgi pielgrzymstwa polskiego", "Księgi narodu polskiego")
- Dante ("Boska Komedia")
- H. Sienkiewicz ("Quo vadis")
- J. Kasprowicz ("Hymny")
- Z. Krasiński ("Nie - Boska komedia")
- L. Tołstoj ("Zmartwychwstanie")
- M. Bułhakow ("Mistrz i Małgorzata")
- J. Steinbeck ("Na wschód od Edenu")
- T. Konwicki ("Mała Apokalipsa")
- Cz. Miłosz ("Piosenka o końcu świata")
- M. Twain ("Pamiętniki Adama i Ewy")

c.) Związek Biblii z muzyką:
- M. Gomółka (muzyka do"Psalmów" oraz do ich tłumaczenia, które wykonał Jan Kochanowski)
- K. Penderecki ("Stabat Mater","Pasja wg. św. Łukasza", hymn"Te Deum laudamus")
- F. Schubert ("Ave Maria")
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7589