Spokojnych świąt!

Temat: Koniec płacenia za bagaż?

od kiedy ma to wejść w życie?

Szybko

Pewnie jeszcze w maju


Uchwała wchodzi w Życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.


a tu jest pełna traść dla zainteresowanych http://www.cyfronet.krakow.pl/mk/bip/rada/...df.php?id=33796


po trzecie często niesprawiedliwa.
I cóż Ci odpowiedzieć na tak postawioną tezę? Pewnie najwłaściwsza będzie łacińska maksyma: "Dura lex, sed lex"
Źródło: komunikacja.krakow.pl/forum/index.php?showtopic=2223Temat: Nowinki po Nowym Roku
holmes, _gs_, przecież to jest "logiczne" na nalepkach jest napisane, że linie 6xx to nocne, bo ciągle obowiązuje zeszłoroczna uchwała z cennikiem.
W przytaczanej już parokrotnie uchwale, która wprowadziła nam linie nocne - aglomeracyjne jest napisane

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku, jednak nie wcześniej niż
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Tak więc, linia 902 to tak fata morgana, jest ale jokoby jej nie było
Źródło: komunikacja.krakow.pl/forum/index.php?showtopic=2807


Temat: Nowy system biletowy
Juz poprawili, choć oczywiście można sprawdzić datę publikacji w dzienniku urzędowym województwa.

UCHWAŁA NR XXXI/418/07
Rady Miasta Krakowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/375/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia
2007 roku
[...]
W załączniku Nr 1 do uchwały w punkcie III. Bilety okresowe, Lp. 7 Sieciowy
miejski ustala się w pozycji Ulgowy Gminny cenę biletu za 1 miesiąc - 44,70 zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku, jednak nie wcześniej niŜ
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Źródło: komunikacja.krakow.pl/forum/index.php?showtopic=2737


Temat: Rezerwat przyrody Mogielica
wczoraj został powołany rezerwat Mogielica (w dniu moich imienin )
tak więc starania wszelkie Logana i innych zostały docenione przez Regionalna Rade Ochrony Przyrody, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (zarzadzenie w sprawie powolania jest juz podpisane z dniem wczorajszym), zarzadzenie sie uprawomocni do 2 tygodni po opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym Wojewody Malopolskiego
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=4229


Temat: Kolejny produkt z Podhala zastrzeżony

Redykołka chroniona w Unii
źródło: Gazeta Krakowska - 2009/04/04

Dokumenty rejestracyjne góralskiego sera redykołka w ciągu najbliższych dwóch miesięcy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zaaprobowała je Komisja Europejska. Jeżeli w ciągu pół roku od publikacji nie zostanie zgłoszony sprzeciw, redykołka zostanie oficjalnie uznana za unijny produkt regionalny i zostanie wpisana do Rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Dzięki temu sery tej receptury będą mogły być produkowane tylko na terenie woj. małopolskiego i śląskiego, a ich nazwa będzie zastrzeżona na terenie całej Unii Europejskiej.


Źródło: 321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=6375


Temat: Wizja rozwoju gminy Kalwaria Zebrzydowskapoza tym brakuje najważniejszej rzeczy jaka na oficjalnej strunie UM winna być

tzn. BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJBIP szczątkowy jest, przecież podałem wyżej LINK, mnie nie da się oszukać, znalazłem to, tak jak można znaleźć uchwały w DZIENNIKU Urzędowym Województwa Małopolskiego, ale czy tam powinny tylko być? Ilu ludzi tam będzie szukać... mamy w szafie UM grzebać? Uwielbiam hasło, że dana informacja jest dostępna w UG... a czemu do cholery nie ma planów zagospodarowania w sieci w 90% gmin wiejskich? Tam najpierw zagląda potencjalny inwestor, bez tego nie ma co planować rozwoju gmin. Mam wrażenie że trzeba wywalić z gmin ludzi bezrozumnych i postawić na klonowanie Kielbsona żeby posadzić takich ludzi w każdej gminie, w sołectwach na sołtysów :)

http://www.wrotamalopolsk...a+Zebrzydowska/

Kielbson rzuć prosimy okiem i racz wydać WYROK na BIP Kalwaria Zebrzydowska, na moje oko jest tragicznie mało informacji, nie ma nawet statutu gminy... uchwał, nic prawie nie ma.
Źródło: kwa24.pl/forum/viewtopic.php?t=25


Temat: Dobry zwyczaj: Święta bez jodły
W dniu 24 października 2008 roku Wojewoda Małopolski wydał Rozporządzenie nr 25/08 / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 679 z dnia 30 października 2008, poz. 4696 / w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego okresowej ochrony jodły pospolitej / Abies Alba /.
Niniejsze rozporządzenie ma na celu ochronę naturalnych i sztucznych odnowień jodłowych na terenie województwa małopolskiego, a okres świąteczny stanowi szczególne zagrożenie dla tego gatunku związane z masowym wycinaniem drzewek na świąteczne choinki.
Jodła jest gatunkiem który od kilkunastu lat znajduje się w recesji z powodu niskiej odporności na zanieczyszczenie powietrza, szczególnej wrażliwości na kwaśne deszcze i obniżanie poziomu wód gruntowych. Jest gatunkiem o długim okresie odnawiania, bardzo trudnym w hodowli.
Ochrona jodły w okresie świątecznym stanowi istotny element ochrony tego gatunku.
Zakaz dotyczy niszczenia, uszkadzania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania oraz zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży jodły o wysokości do 5 metrów, w okresie od 01.12.2008 roku do dnia 15.01.2009 roku.
W związku z powyższym Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce wspólnie z Strażą Miejską, Strażą Leśną, pracownikami Nadleśnictw Lasów Państwowych, planuje w wymienionym okresie szereg działań mających na celu przeciwdziałanie oraz wyeliminowanie przypadków niestosowania się do przedmiotowego Rozporządzenia. Szczególnym nadzorem zostaną objęte rejony kompleksów leśnych, place targowe, oraz zostaną poddane kontroli osoby przenoszące lub przewożące drzewka lub elementy pochodzące z drzew iglastych.
Źródło: wieliczka24.info/viewtopic.php?t=2139


Temat: Okresowa ochrona jodły pospolitej

W dniu 16.11.2007 roku Wojewoda Małopolski wydał Rozporządzenie nr 17/07 / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 834 z dnia 30.11.2007, poz. 5466 / w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego okresowej ochrony jodły pospolitej / Abies Alba /.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ochronę naturalnych i sztucznych odnowień jodłowych na terenie województwa małopolskiego, a okres świąteczny stanowi szczególne zagrożenie dla tego gatunku związane z masowym wycinaniem drzewek na świąteczne choinki.

Jodła jest gatunkiem który od kilkunastu lat znajduje się w recesji z powodu niskiej odporności na zanieczyszczenie powietrza, szczególnej wrażliwości na kwaśne deszcze i obniżanie poziomu wód gruntowych. Jest gatunkiem o długim okresie odnawiania, bardzo trudnym w hodowli.

Ochrona jodły w okresie świątecznym stanowi istotny element ochrony tego gatunku.

Zakaz dotyczy niszczenia, uszkadzania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania oraz zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży jodły o wysokości do 5 metrów, w okresie od 15.12.2007 roku do dnia 15.01.2008 roku.

W związku z powyższym Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce wspólnie z Strażą Miejską, Strażą Leśną, pracownikami Nadleśnictw Lasów Państwowych, planuje w wymienionym okresie szereg działań mających na celu przeciwdziałanie oraz wyeliminowanie przypadków niestosowania się do przedmiotowego Rozporządzenia. Szczególnym nadzorem zostaną objęte rejony kompleksów leśnych, place targowe, oraz zostaną poddane kontroli osoby przenoszące lub przewożące drzewka lub elementy pochodzące z drzew iglastych.


Źródło: wieliczka24.info/viewtopic.php?t=1644


Temat: Sprawa komunikacji na ulicy Ułanów
MPK wprowadzając 424 na Meissnera załamło uchwałe Rady Dzielnicy dotyczącą zmaina w komunkacji na Wieczystej.


Uchwała Nr XX / 160 / 2004
Rady Dzielnicy III Miasta Krakowa
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie: włączenia ulicy Meissnera do sieci komunikacyjnej MPK.

Na podstawie § 4 pkt 5 lit. c Statutu Dzielnicy III Miasta Krakowa stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11. 2002 r. Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy III Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1

Opiniuje się pozytywnie propozycję ZDiK w sprawie rozwiązania komunikacyjnego w rejonie ul.Meissnera wg następującego schematu:
1. Pozostawia się obecny przebieg linii autobusowej nr 124 przez ul.Ułanów do przystanku końcowego/początkowego „Wieczysta” przy ul.Meissnera. Natomiast w kierunku Cetrum wprowadza się korektę trasy tej linii i skierowanie jej przez ulicę Meissnera do Ronda Młyńskiego i dalej po dotychczasowej trasie.
2. Wydłuża się linię autobusową nr 192 od Ronda Mogilskiego ulicami Brodowicza, Pilotów do Ronda Młyńskiego i dalej ul.Meissnera do al.Jana Pawła II. W kierunku Ronda Mogilskiego trasa będzie przebiegała ulicami Ułanów, Pilotów, Brodowicza.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
Uchwała ta pozwala realizować statutowe zadania Dzielnicy III.
Więc sprawa nie tylko dodtyczny pogorszenia sytuacji mieszkańców ul. Ułanów ale tez załamania prawa przez MPK. Teksty uchwały pochodzi ze stony internetowej Dzielnicy.
Źródło: komunikacja.krakow.pl/forum/index.php?showtopic=7


Temat: Park i las na Grabówkach
Uchwała nr XV/189/2008
Rady Miejskiej w Wieliczce
z dnia 4 marca 2008 roku
w sprawie zniesienia ęś ż ochrony cz ci obszaru uznanego za u ytek
ekologiczny „LAS I STAWY NA GRABÓWKACH”
Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art.44, ust.3, ust.4, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późniejszymi
zmianami).
Rada Miejska w Wieliczce
ę uchwala, co nast puje:
§ 1
Znosi się ochronę części obszaru uznanego za użytek ekologiczny „LAS I STAWY
NA GRABÓWKACH”, na obszarze położonym na terenie Gminy Wieliczka,
ustanowionego Uchwałą Nr XLIII/317/2005 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18
lipca 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Małop, Nr 551, poz. 3888). Zakres zniesienia obszaru
chronionego obejmuje działkę Nr 229/7, o powierzchni 1.3264 ha, obręb Grabówki,
w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 2
Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
UZASADNIENIE
zniesienia ęś ochrony cz ci obszaru uznanego
ż za u ytek ekologiczny „LAS I STAWY NA GRABÓWKACH”
W oparciu o art.44, ust.3, ust.4, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami),
oraz art.6, pkt.1 i pkt.2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi
zmianami) jest uzasadnione zniesienie ochrony części obszaru uznanego za użytek
ekologiczny „LAS I STAWY NA GRABÓWKACH”, ze względu na planowaną
realizację inwestycji celu publicznego na tym terenie. Inwestycjami tymi będą:
wydzielenie gruntu pod drogę publiczną oraz budowa sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.
Zakres zniesienia obszaru chronionego obejmuje działkę Nr 229/7, obręb
Grabówki, gmina Wieliczka. Powierzchnia całego użytku ekologicznego wynosi
13,16 ha, natomiast obszar na którym zostanie zniesiona ochrona ma powierzchnię
1.3264 ha, tzn. 10 % całości.
Źródło: wieliczka24.info/viewtopic.php?t=1777


Temat: Przesuniecie strefy ciszy w strone Gródka
Znalazłem interesującą nas uchwałę;

UCHWAŁA Nr 429/XLIII/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 lipca 2006 r.

Data: 2006-07-20, Numer: 429, Kadencja: 2002 - 2006

w sprawie : zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Rożnowskim. Na podstawie Art. 12 pkt 1, Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm./ oraz art. 116 ust. 1, art. 338 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62. poz. 627 z późn.zm. / uchwala się co następuje:

§ 1

1.Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym na obszarze Jeziora Rożnowskiego od linii prostej oznaczonej bojami łączącej przystań towarowo – pasażerską w Koszarce z działką Nr 65/9 w Znamirowicach – Załężu do zapory w Rożnowie.
2.Na pozostałym obszarze Jeziora Rożnowskiego wprowadza się zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym od godz. 1800 do godz. 900.


§ 2

Zakazy i ograniczenia o których mowa w § 1 nie dotyczą jednostek pływających:
1.Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Zespołu Elektrowni Wodnych w Rożnowie, Państwowej Straży Rybackiej, Państwowej Straży Pożarnej w trakcie wykonywania czynności służbowych oraz związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2.Jednostek pływających Ośrodków Wczasowych nie mających dojazdu drogą lądową, wyłącznie w ramach przewozu wczasowiczów i towarów niezbędnych do funkcjonowania tych ośrodków. Dla tych jednostek pływających wyznacza się przystań towarową – Koszarka oraz pasażerską – Koszarka i Gródek n/Dunajcem.

3.Statków żeglugi pasażerskiej powyżej 12 pasażerów należących do podmiotów gospodarczych działających nad J. Rożnowskim .

§ 3

Winni naruszenia zakazów i ograniczeń o których mowa w § 1 podlegają karze grzywny.
1.Kontrola przestrzegania zakazów i ograniczeń podlega organom Policji.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Gródek n/Dunajcem, Łososina Dolna i Chełmiec


Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego.

Wiesław Basta


sporządził: Monika Dziedzina
wprowadziła: Anna Ruman
01.08.2006 r.


Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr 429/XLIII/2006
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 20 lipca 2006 r.


Na podstawie Art. 116 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Rada Powiatu może w drodze uchwały ograniczyć lub zakazać używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Okolice Jeziora Rożnowskiego posiadają stwierdzone wartości przyrodnicze i krajobrazowe, a Rozporządzeniem Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 1 października 1997r. teren ten zaliczono do Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obrzeża jeziora są przeznaczone i wykorzystywane głównie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Wprowadzenie Uchwałą Rady Powiatu zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na części jeziora przez całą dobę oraz na całym jeziorze w godzinach nocnych umożliwi ochronę tego obszaru przed degradacją, spokojny i bezpieczny wypoczynek, umożliwiając jednocześnie w porze dziennej uprawianie sportów motorowych na wydzielonej części akwenu. Uchwała wprowadza zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym na czas nieokreślony, dlatego aby nie było potrzeby rozpatrywania sprawy w każdym roku. Art. 338 w/w ustawy przewiduje karę grzywny dla każdego kto nie dostosuje się do uchwalonych zakazów lub ograniczeń. Konieczność podjęcia proponowanej uchwały wynika ze zmiany podstawy prawnej w oparciu o którą podjęto Uchwałę Nr 133/XVI/2000 z dnia 7 kwietnia 2000r.
Źródło: roznow.fora.pl/a/a,2.html